Åpningstider,
Mandag-Fredag:

08:00 - 16:00

Vakttelefon, 24 timer:
915 26 957


 

1.   

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 1. Innledning. Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på leveranse(r) fra Ingeniørfirmaet Gummi- & Maskinteknikk AS(”Selgeren”) dersom ikke annet er avtalt skriftlig med kunden (“Kjøperen”). Våre salgsbetingelser anses som godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Eventuelle avvik fra salgs- og leveringsbetingelsene må avtales skriftlig. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse salgs- og leveringsbetingelser.

2. Priser. Oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift, eventuelle andre avgifter og eventuell spesialemballasje. Selgeren tar forbehold om prisendring i den utstrekning arbeidslønninger, materialpriser, valutakurser eller pris på andre innsatsfaktorer som har betydning for å gjennomføre leveransen, har endret seg i perioden fra ordredato til leveringsdato. Det samme gjelder såfremt merverdiavgift, toll eller annen avgift økes eller dersom ny avgift, toll mv. blir pålagt.


3. Levering. Levering skjer i henhold til INCOTERMS 2010. Med mindre annet er skriftlig avtalt, anses levering skjedd EX WORKS Trondheim, Norge. Selgeren kan foreta dellevering(er) med mindre der er skriftlig avtalt at levering skal skje under ett. Endrings- og tilleggsarbeider, som er bestilt av kjøperen, vil forlenge leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig på grunn av forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid. Selgeren velger transportveg som er vanlig i bransjen eller som Selgeren anser som mest hensiktsmessig for leveransen.

4. Betaling. Betalingsbetingelsene er 14 dager netto. Ved eventuell forsinket betaling, beregnes forsinkelsesrente av utestående beløp med rente tilsvarende tolv prosent (12 %) pr. år fra forfall til betaling er skjedd, eller gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven der hvor satsen her er høyere.

Hvis selgeren forlanger det, må Kjøperen ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Garantien skal stilles uten ugrunnet opphold og alltid senest ved levering. Garantien stilles, med mindre annet er avtalt, som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte mot Selgeren og skal ikke være begrenset med forbehold om at kravet må være uomtvistet før utbetaling skal kunne skje, manglende premiebetaling fra Kjøperen eller lignende. Garantien skal aksepteres av Selgeren.
Kjøperens reklamasjon på grunn av mangler fritar ham ikke for betaling.

Kjøperen har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold dersom kravet er omtvistet.
Bestillinger på under et minstebeløp som Selgeren fastsetter tillegges et ”småordretillegg”.

5. Eiendomsforbehold. Det som Selgeren skal levere (i det følgende kalt ”Salgsgjenstanden” enten det er en eller flere enheter), forblir Selgerens eiendom inntil kjøpesummen, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøperen har ikke rett til å pantsette varene før varene i sin helhet er betalt.

6. Force Majeure. I tilfelle av uforutsette hendelser, som forhindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør ordrens utførelse eller transport til leveringssted, som for eksempel streik eller lockout, ved forsinkelse av leveranse fra underleverandør eller fra transportør, på grunn av manglende kvalifisert arbeidskraft, råvaremangel, samt i tilfelle av krig, blokade, karantene, brann, havari, uforutsette sammenbrudd i produksjonsanlegget, eller tilsvarende hendelser, utsettes leveringen uten ansvar for Selgeren med et tidsrom tilsvarende forsinkelsen. Ved slike og lignende hendelser kan Kjøperen ikke gjøre krav på erstatning av noen art, likesom forsinkelsen ikke berettiger Kjøperen til å heve kjøpet.


7. Undersøkelser og reklamasjon. Kjøperen plikter å undersøke Salgsgjenstanden uten ugrunnet opphold etter at den er levert. Reklamasjoner som følge av mangler, inkl. manko, som kan oppdages ved en vanlig samvittighetsfull undersøkelse, må skje skriftlig senest innen fjorten (14) dager etter levering. Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøperen risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til hans behov. Mangler som først kan konstateres når Salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, må skje straks den er oppdaget og senest innen ett (1) år etter levering.

Dersom Kjøperen mener at det foreligger en mangel, men ikke innen fastsatt reklamasjonsfrist, skriftlig varsler Selgeren om denne med spesifisering av hva mangelen består i, mister Kjøperen rett til å påberope mangelen.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet dersom Selgeren ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor ordren er plassert. Selgerens ansvar omfatter uansett bare mangler som viser seg i løpet av ett (1) år fra den dag leveranse fant sted. Anvendes Salgsgjenstanden mer intensivt enn avtalt eller som kunne forutsettes ved avtalens inngåelse, forkortes denne periode i tilsvarende grad.

Selgeren skal gis full anledning til å avhjelpe mangelen ved reparasjon eller på annen praktisk måte. Selgeren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn Selgeren uten Selgerens skriftlige samtykke, hvis ikke en forsinkelse av utbedringen vil medføre en skade som står i åpenbart misforhold til å avvente selgeren avhjelping/omlevering. Selgeren skal under enhver omstendighet varsles skriftlig før utbedring settes bort til andre enn Selgeren. Ved unnlatt varsel, kan ikke utbedringen kreves dekket av Selgeren.

Ved mangel ved delleveranse(r) gjelder dette pkt. 7 tilsvarende.

8. Økonomisk ansvar. Selgerens økonomiske ansvar ved kontraktsbrudd skal under enhver omstendighet være begrenset til kjøpesummen for leveransen, eller del av denne dersom det er tale om kontraktsbrudd fra Selgerens side ved delleveranse.

Selgeren har ikke under noen omstendighet ansvar for Kjøperens indirekte tap, så som tapt inntekt, tapt fortjeneste, tapt produksjon, tap forårsaket av forurensning eller andre økonomiske konsekvenstap.
Selgeren har heller intet ansvar for inngrep i andres immaterielle rettigheter, for eksempel patentrettigheter, som kan forhindre eller begrense Kjøperens utnyttelse av Salgsgjenstanden.

Kjøperen skal holde Selgeren skadeløs i den utstrekning Selgeren pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og tap som Selgeren overfor Kjøperen etter bestemmelsen nedenfor ikke svarer for.
Selgeren har intet ansvar for skade voldt av materiellet på fast eiendom eller løsøre dersom skaden inntrer mens materiellet er i Kjøperens besittelse, på produkter fremstilt av Kjøperen eller på produkter der Kjøperens produkter inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av materiellet forårsaker. I intet tilfelle har Selgeren ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre konsekvenstap.

Fremmer tredjemann krav mot Selger eller Kjøper om erstatning for skade og tap som er omhandlet under dette avsnitt, skal medkontrahenten straks underrettes om dette. Selgeren og Kjøperen er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det leverte materiell. Det innbyrdes forhold mellom Kjøperen og Selgeren skal likevel alltid avgjøres i henhold til punkt 11 nedenfor.

9. Retur. Retur av Salgsgjenstanden kan kun skje etter forutgående skriftlig avtale med Selgeren. Dersom årsaken ikke skyldes feil fra Selgerens side, blir returomkostningene fakturert Kjøperen. Det er et vilkår for retur av varer at disse er i ubeskadiget stand, og for fabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje.

10. Avbestilling. Kjøperen har rett til å avbestille dersom Selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Hvis Kjøperen avbestiller varen og/eller tjenester, må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning for Selgerens tapte fortjeneste og andre direkte og dokumenterte tap som Selgeren måtte lide.


11. Tvister. Avtalen mellom partene skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene blir enige om noe annet. Som verneting vedtar partene Sør-Trøndelag tingrett.
Tvister skal avgjøres etter norsk rett.

12. Forholdet til kjøpsloven. Partene er kjent med og aksepterer at disse generelle Salgs- og Leveringsbetingelser avviker fra Kjøpsloven (lov nr. 27 1988).Trondheim, 2. september 2011
INGENIØRFIRMAET GUMMI- & MASKINTEKNIKK AS

 

11.